PATRONAT

Regulamin

Regulamin udzielania patronatu medialnego Radia Nowogard

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania patronatu medialnego Radia Nowogard zwanego dalej „Patronatem”.

§ 2.Patronat przyznawany jest miejskim, regionalnym lub ponadregionalnym (krajowym oraz międzynarodowym) imprezom i wydarzeniom o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, naukowym, sportowym, społecznym i religijnym, które nie stoją w sprzeczności z misją Radia Nowogard i służą przede wszystkim promocji Nowogardu i regionu oraz ich mieszkańców.


§ 3. Wniosek o objęcie patronatem medialnym Radia Nowogard należy złożyć w terminie maksymalnie 30 dni przed imprezą. Przyznanie patronatu nie jest równoznaczne z otrzymaniem bezpłatnych spotów na antenie Radia Nowogard. Wypełniony wniosek można przesłać pocztą w formie elektronicznej na adres:


§ 4.Świadczenia gwarantowane przez Radio Nowogard: a) informacja o wydarzeniu zostanie umieszczona w zakładce „Patronat” po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji od organizatora. Radio Noogard zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania treści informacji o wydarzeniu. Wpis poświęcony imprezie może zawierać dostarczone przez organizatora fotografie i materiały promocyjne (plakat, odnośniki do klipów promocyjnych). b) informacje o imprezie zostaną zaprezentowane na antenie Radia Nowogard w serwisie informacyjnym, a także przez prezentera w przypadku programu na żywo, w tygodniu poprzedzającym imprezę lub w terminie ustalonym z organizatorem. c) Radio Nowogard zorganizuje konkurs dla słuchaczy w celu rozdysponowania przekazanych zaproszeń w przypadku imprezybiletowanej. d) w przypadku ustalonych z organizatorem dodatkowych zobowiązań Radio Nowogard przygotuje również własną relację dźwiękową oraz fotograficzną z imprezy. e) objęcie patronatem nie jest równoznaczne z udzieleniem wsparcia organizacyjnego i/lub finansowego przez Radio Nowogard, ani nie oznacza emisji nieodpłatnych promocyjnych spotów radiowych. Preferencyjna oferta dotycząca płatnych świadczeń promocyjnych związanych z patronatem ustalana jest osobną umową.


§ 5.1.W ramach Patronatu Radio Nowogard oczekuje od organizatora: a) przysyłania w formie elektronicznej aktualnej informacji o wydarzeniu lub organizowanej imprezie w jednym z powszechne używanych formatów tekstowych: .doc, .rtf lub .txt najpóźniej w terminie 7 dni przed imprezą b) przesłania w formie elektronicznej zdjęć i materiałów promujących wydarzenie lub imprezę,w formacie .JPG lub .PNG najpóźniej w terminie 7 dni przedimprezą c) w przypadku imprezy biletowanej przesłania przynajmniej trzech dwuosobowych zaproszeń, które zostaną rozdane w konkursie na antenie Radia Nowogard.Materiały, o których mowa w § 5 ust 1 pkt. a) i b) należy przesłać na adres mailowy: redakcja@radionowogard.online. Organizator jest również zobowiązany przekazać Radiu Nowogard materiały fotograficzne lub filmowe dokumentujące wywiązanie się ze świadczeń obowiązkowych zawartych we wniosku o patronat medialny.


§ 6. Warunkiem otrzymania Patronatu jest: a) realizacja wszystkich możliwych do spełnienia obowiązkowych świadczeń na rzecz Radia Nowogard wymienionych we „Wniosku o patronat Radia Nowogard” stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu b) dostarczenie prawidłowo wypełnionego wniosku o patronat w terminie najpóźniej 30 dni przed imprezą.


§7. Wypełnienie wniosku o Patronat jest: a) równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przyznawania patronatu medialnego Radia Nowogard b) w przypadku udzielenia Patronatu, równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nadesłanych materiałów dotyczących wydarzenia/imprezy na antenie i stronie internetowej Radia Nowogard

§ 8.1. Akceptacji wniosku o udzielenie Patronatu dokonuje Redaktor Naczelny Radia Nowogard w porozumieniu z właścicielem.


2. Wniosek może nie zostać zaakceptowany jeżeli organizator nie jest w stanie zagwarantować wykonania obowiązkowych świadczeń na rzecz Radia Nowogard. Każdy wniosek rozpatrywanyjest indywidualnie. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych wnioski rozpatrywane są oddzielnie dla każdej edycji. Radio Nowogard zastrzega sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane wnioski.


3. O przyznaniu Patronatu wnioskodawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na adres podany we wniosku lub w wyjątkowych przypadkach telefonicznie niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływuwniosku.


4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o Patronat wnioskodawca otrzyma pocztą elektroniczną logo Radia Nowogard. Na własne życzenie wnioskodawca może zgłosić się osobiście do Radia Nowogard z własnym nośnikiem umożliwiającym zapis elektroniczny logo RadiaAkadera.


5. Radio Nowogard nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub nieścisłości w informacji dotyczącej danej imprezy, którą otrzyma odorganizatora.


6. W przypadku nieterminowego dostarczania informacji o imprezie lub nieterminowego realizowania świadczeń, do których zobowiązał się organizator Radio Nowogard zastrzega sobie prawo do wycofania swojego patronatu w dowolnym momencie.


7. W przypadku braku realizacji wymaganych świadczeń, do których zobowiązał się organizator imprezy i przy jednoczesnym wywiązaniu się ze zobowiązań na rzecz organizatora przez Radio Nowogard, Radio zastrzega sobie możliwość obciążenia organizatora karą umowną w wysokości 500 złotych brutto.

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby udzielenia patronatu medialnego Radia Nowogard – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Nowogard, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard (dalej zwana UM).

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sekretarz@nowogard.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą: a) udzielenia patronatu medialnego Radia Nowogard - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. eRODO, b) w celu archiwizacji – na podstawie obowiązujących przepisów prawa regulujących te kwestie - art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów lub przez okres przewidziany przepisami prawa.

6. Przysługuje Wnioskodawcy prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy zostanie uznane, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do UM.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem umownym i jest niezbędne do uzyskania patronatu medialnego Radia Nowogard. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania patronatu medialnego.

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

©2020 by RADIO NOWOGARD

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now